Wednesday, October 14, 2015

Oosterend

Original Text

Oosterend ligt aan de oostzijde van Texel omringd door bomen. Het is gebouwd op het hogere deel van een zeer oude heuvelrug uit de ijstijd. Vanaf de Romeinse tijd wordt deze plek al bewoond. De vroegste bevolking leefde van wat de natuur hen bood. Door de gunstige ligging zo vlak aan zee, leefden zij van vissen, vogels en andere soorten wild.

Rondom de Hervormde kerk staan in een wijde kring de huizen gebouwd. Er zijn onder deze woningen verschillende boerderijen te ontdekken, want van oorsprong was Oosterend een agrarisch dorp. Toch maakten de verdiensten van bijvoorbeeld de oestervisserij het dorp groot. Veel van de woningen vallen nu onder het beschermd dorpsgezicht. Nog steeds wonen hier de meeste Noordzeevissers van Texel. Verder leven veel mensen hier van wat het toerisme biedt. In het dagelijks leven worden er daarom veel activiteiten georganiseerd. Op 1 Januari 2013 telde Oosterend 1299 inwoners.

Oosterend is een vissersdorp, waarin de Hervormde kerk met zijn stompe toren het dorpsbeeld bepaalt. Daaromheen staan de oude huisjes en dragen de buurten namen als Koetebuurt, Achtertune en Verlorenkost. Het dorp met zijn karakteristieke stratenpatroon, is op vele plaatsen authentiek gebleven en de smalle straatjes in het centrum zijn niet berekend op het moderne verkeer. Op vele plaatsen zijn de oude huizen met de houten topgevels fraai gerestaureerd, vaak met hulp van de Stichting Dorpsherstel.

Hier in dit dorp herkent men nog de gemeenschaapszin, familie- en burenhulp. Ook kwamen hier de vissers bijeen op een beurs waar ze nieuwtjes uitwisselden. Niet alleen de oestervisserij, de wiervisserij, maar ook de walvisvaart was hier niet onbekend. Later bevoeren de vissers, gesterkt door het geloof, van maandag tot zaterdag de Noordzee.

Oosterend staat ook bekend als het 'kerkdorp'. Er zijn niet minder dan vijf kerken. Het geloof in Oosterend was een sterk onderdeel voor de gemeenschapszin, maar kwam rond 1850 flink onder druk te staan. De discussies rond het geloof verdeelden het dorp in 'fijn' en 'grof'. Daarnaast ontstond er in het dorp een onderscheid tussen boeren en vissers. De boeren keken neer op de vissers en gemengde huwelijken waren een uitzondering. De boeren zeiden : "Van een zeiltje komt een dweiltje, van een kalf komt een koe." En: "Beter met een oude wagen het land op dan met een nieuw schip op zee."

Eens in de vijf jaar viert Oosterend een groot feest: Oosterend Present. Het gehele dorp staat dan op z'n kop. De organiserende stichting Oosterend Present schonk het dorp in 1978 het beeld van een schaap met twee lammeren. Het bronzen beeld, gemaakt door P. Voskuil, verbeeldt de verbondenheid van het dorp met de schapenboeren en staat in het plantsoen op de hoek van de Oranjestraat en Peperstraat. In de omgeving van Oosterend liggen de buurtschappen Zevenhuizen en Oost die beken staan om de aanwezigheid van oude, karakteristieke panden.

Translated Text

Oosterend is located on the east side of Texel, surrounded by trees. It is built on the upper part of a very old hill from the Ice Age. From Roman times, the place is inhabited. The earliest people lived off what nature gave them. The convenient location so close to the sea, they lived on fish, birds and other species of wildlife.

Around the Reformed Church, the houses are built in a wide circle. Among these homes are to be discovered several farms, as originally Oosterend was an agricultural village. Nevertheless the merits of oyster fishing made the village great. Many of the homes are now under the protected village. Still live here most of Texel's North Sea fishermen. Furthermore, many people live by  tourism here. In everyday life, therefore many activities are organized. On 1 January 2013 there were 1299 people in Oosterend.

Oosterend is a fishing village, where the Reformed Church with its truncated tower determines the townscape. Around it stand the old houses and neighborhoods bear names like Koetebuurt (Coot's Neighbourhood), Achtertune (Back or Last Tune) and Verlorenkost (Lost Coast). The village with its characteristic street pattern has remained authentic in many places and the narrow streets in the center are not designed for modern traffic. In many places, the old houses with wooden gables are beautifully restored, often with the help of the Stichting Dorpsherstel (Foundation Village Restoration).

Here in this village, we still recognize the community, family and neighborly help. The fishermen came together here on a scholarship ( exchange ?) where they exchanged news. Not only the oyster fishery, whose fishing but also the whaling industry was not unknown here. Later sailed the fishermen, strengthened by faith, from Monday to Saturday , the North Sea.

Oosterend is also known as the 'Church Village'. There are no less than five churches. The belief in Oosterend was a strong part of the community, but around 1850, came under considerable pressure. The discussions around the belief divided the village in 'fine' and 'coarse'. In addition, there was in the village a distinction between farmers and fishermen. The farmers looked down on the fishermen and mixed marriages were an exception. The farmers said, "From a tarp is a floorcloth, from a calf a cow." And "Better with an old wagon on the land than with a new ship at sea."

Once every five years, Oosterend celebrates a big party, the Oosterend Present. The entire village is turned upside down. The organizing foundation Oosterend Present donated to the village in 1978 the image of a sheep with two lambs. The bronze statue, made by P. Voskuil, symbolizes the connection of the village with the sheep farmers and stands in the park on the corner of Orange Street and Pepper Street. In the vicinity of Oosterend are the hamlets Zevenhuizen and Oost which are known for the presence of characterful old buildings.

De Koog

Original Text

Het is het huidige dorp niet meer aan te zien, maar toch behoort De Koog tot de oudste dorpen van het eiland. De badplaats van Texel telt tegenwoordig 1338 inwoners (peildatum 1 Januari 2013). De Koog ontleent zijn veertiende eeuw, na het ontstaan van de cooghen, werd De Koog een bloeiend vissersdorp.

In 1514 telde het dorp 140 huizen en was De Koog, na Den Burg, het tweede dorp van het eiland. Het verstuiven van de duinen en een grote stormvloed in 1570 luidden de ondergang van De Koog als vissersdorp in. Zeventig huizen dreven weg en het gehele dorp overstroomde. Door de verstuiving verzandden diepere zeegeulen en konden de vissersschepen het dorp niet meer bereiken.

Door de aanleg van de Zanddijk ontstond ten westen van De Koog een nieuw duincomplex, waardoor het vaarwater voor De Koog voorgoed verzandde. In 1637 telde het dorp nog 50 huizen en 649 inwoners. De meeste vissende inwoners van De Koog trokken weg naar Den Hoorn. In 1749 telde het dorp nog slechts 20 min of meer vervallen huizen. Alleen de kerk bleef staan en is tegenwoordig zelfs nog het enige oude pand dat het dorp rijk is.

Toen het toerisme de eerste voorzichtige schreden zette in het begin van de twintigste eeuw (met de opening van het Badhotel) bestond De Koog uit elf huizen en een kerk. Na de Tweede Wereldoorlog ging het echter hard met het toerisme. Tegenwoordig wordt het aantal inwoners van De Koog's zomers bijna vertwintigvoudigd. Alles in het dorp is op het toerisme gericht van camping to vijfsterrenhotel.

Het dorp is het uitgaanscentrum van Texel met talrijke cafes, restaurants en een discotheek. Ook aan slechtweerevoorzieningen is gedacht, met een squashhal, kartbaan, subtropisch zwemparadijs en de grootste toeristische attractie van Texel : Ecomare. Dit centrum voor Wadden- en Noordzee ligt het buiten De Koog.

Translated Text

In the current village, one can not see it anymore, but De Koog is one of the oldest villages of the island. This village of Texel presently has 1338 inhabitants (as of 1 January 2013). De Koog derives its name (from an event in the ?) fourteenth century, after the occurrence (appearance ?) of the cooghen, De Koog became a flourishing fishing village.

In 1514 the village had 140 houses and De Koog was, after Den Burg, the second village of the island. The squirt (tidal wave ?) from the dunes and a large storm surge in 1570 ushered in the demise of De Koog as a fishing village. Seventy houses floated away and the whole village was flooded. The spray drifted deeper sea gullies and fishing vessels could not reach the village.

The construction of the Zanddijk ( Sand Dike ) west of De Koog created a new dune complex, which bogged down forever the fairway of De Koog. In 1637 the village had only 50 houses and 649 residents. Most fishing residents of De Koog moved away to Den Hoorn. In 1749, the village had only 20 more or less dilapidated houses. Only the church remained standing and today it is the only only old building in the village of that age.

When tourism's first cautious steps arrived in the early twentieth century (with the opening of the Badhotel) De Koog consisted of eleven houses and a church. However, it went hard after the Second World War, with tourism. Today the population of De Koog in summer becomes almost twentyfold. Everything in the village is focused on tourism from camping to five star hotels.

The village is the entertainment center of Texel with its numerous caf├ęs, restaurants and a nightclub. Consideration was also given to indoor facilities, (such as) a squash hall, kart track, subtropical swimming paradise and the biggest tourist attraction of Texel: Ecomare. This center for the Wadden and North Seas lies to the outside of De Koog.

Den Burg

Original Text

Den Burg is het grootste dorp van Texel, met ongeveer 7100 inwoners (peildatum: 1 Januari 2013). Dat betekent dat iets minder dan de helft van de totale bevolking in dit dorp woont, midden op het eiland. In Den Burg is een gezellig winkelcentrum met verschillende terrasjes.

De Hervormde kerk is rond 1400 gebouwd op het uit zwerfkeien bestaande fundament van een Romaans kerkje. In 1604 werd een nieuwe spits geplaatst, nadat de vorige spits er tijdens een storm in 1539 was afgewaaid. Het gebouw werd zwaar beschadigd in de Tweede Wereldoorlog tijdens de opstand van de Georgiers. Direct na de oorlog is de kerk gerestaureerd. In de jaren voor de oorlog werden de huizen voornamelijk langs de bestaande wegen gebouwd, waardoor lintbebouwing ontstond. Bij de naoorlogse bouwplannen is men de straten opnieuw ringvormig om het centrum gaan aanleggen. Er ontstonden nieuwe wijken rond het centrum.

Den Burg was lange tijd het tweede dorp van Texel, na De Westen. Omstreeks de zestiende/zeventiende eeuw werd Den Burg het bestuurlijke en organisatorische middelpunt van Texel. Den Burg veranderde van dorp met een overwegend agrarisch karakter in woonplaats voor onder andere veel zeevarenden. Dat kwam voornamelijk door de aanwezigheid van de Rede, de meest belangrijke verzamelplaats van schepen in Hollandse geschiedenis. In 1569 werd in de Kogerstraat het gasthuis voor varende gezellen gebouwd en in 1611 verrees op de Vismarkt het eerste recht- of raadhuis.

Niet alleen de kerk, ook diverse huizen werden vernield tijdens de oorlog. Veel oude huizen werden tijdens de Georgische opstand begint het 1945 kapotgeschoten door de Duitse batterijen bij Den Hoorn, die voor dat doel landinwaarts werden gericht. Zo werd de gehele noordzijde van de Parkstraat compleet verwoest. Tegenwoordig zijn hier nu veel winkels gevestigd. Na de oorlog werden vele mooie, oude panden niet meer herbouwd.

Iedere maandagmorgen wordt in het centrum een traditionele markt gehouden. In het verleden was het een schapen- en lammerenmarkt waar vele Texelse boeren elkaar ontmoetten. Die schappenmarkt wordt nu nog een keer per jaar gehouden tijdens de traditionele schapenfokdag op de eerste maandag van september. Boeren uit binnen- en buitenland komen dan naar het eiland om vee te kopen.

Translated Text

Den Burg is the largest village of Texel, with approximately 7100 inhabitants (reference date: 1 January 2013). This means that slightly less than half of the total population ( of Texel ) lives in this village, in the middle of the island. In Den Burg, there is a nice shopping center with several terraces.

The Reformed Church was built around 1400 on the boulder ( remaining ? ) foundations of a Romanesque ( Roman ? )church. In 1604 a new spire was placed after the previous spire was blown off during a storm in 1539. The building was badly damaged in World War II during the uprising of the Georgians. Immediately after the war the church was restored. In the years before the war, the houses were built primarily along existing roads, causing a ribbon development to arise. In postwar plans one of the streets again goes annular  to the center. There emerged new neighborhoods around the center.

Den Burg was long the second village of Texel, after Den Westen. Around the sixteenth / seventeenth century Den Burg became the administrative and organizational center of Texel. Den Burg changed from a village with a predominantly agrarian population to one which included many seafarers. This was mainly due to the presence of Rede, the most important gathering ( gathering place ? dock ? ) of ships in Dutch history. In 1569, a hospital was built on Kogerstraat for sailors and in 1611, the first town hall rose by the fish market.

Not only the church, several houses were also destroyed during the war. Many old houses were destroyed during the Georgian uprising in 1945, destroyed by the German batteries at Den Hoorn, which were aimed inland for that purpose. Thus, the entire north side of Parkstraat was completely destroyed. Nowadays, there are many shops. After the war, many beautiful old buildings were not rebuilt.


Every Monday morning a traditional market is held in the town center. In the past it was a sheep and lamb market where many Texel farmers used to meet. That sheep market is now held once a year during the traditional sheep breeding day on the first Monday of September. Farmers from home and abroad come over to the island then to buy cattle.

My Journey to Texel

I visited Texel more than two years ago. I took the ferry from Den Helder, got a bike at the ferry point on the island and visited one village after the other, including Den Burg and one of Texel's beaches. I was so impressed by the island that I resolved to translate and publish on the web information about the island's communities which I found in a Dutch brochure. A resolution which literally lay somewhere in the cupboard for over two years. I have had that brochure on my table for two weeks now, maybe more. And what better way to again kick off my Wondering Why Journeys blog by finally honouring that resolve !

So here's to Texel, and this is in the order the pieces will appear :


  1. Den Burg
  2. De Koog
  3. Oosterend
  4. Den Hoorn
  5. De Cocksdorp
  6. De Waal
  7. Oudeschild
  8. DenHelder
Yes, number 8 is on the Dutch mainland, but it is included in the brochure so will be unfair to leave it behind. To be fair, I will also publish photos of the pages I will be translating, or rather Google will be translating. I will however leave proper nouns untranslated and keep the original phrases where they make sense.

Friday, November 1, 2013

Two cups and a freezer

When I started this blog, I had grand plans of churning out pieces which would really make people sit up and take notice. Turns out that I only posted four in October, the last one was on the 10th and that too was a [Google] translated version of my original in English. So, I only did three in October. Hopefully, November will be better, then again.

So, what's with the title of this post ? Well, it has to do with the Mpemba Effect. No, that's not a misspelling. It's an African name. Mpemba, the exact pronunciation is tricky even for me with a year in South Africa, but the way I pronounce it, and Africans approve is Ma-pemba. Don't draw out the a after the M.

Semantics out of the way, the reason it's named after an African is because it was discovered by an African, in Africa. A Tanzanian schoolboy to be exact, way back in the 60s. And he did it only with two cups and a freezer. Simply put, the effect says that hot water freezes faster than cold water. Don't believe it ? Mpemba's teachers didn't believe it too and said he was making things up. His friends probably made fun of him, the only guy who took him seriously and was good enough to apportion credit where it was due was a British Physicist, Dr. Denis G. Osborne. The good doctor promised to verify Mpemba's observations, did so and published a joint paper with Mpemba documenting a fact which was noted by Aristotles.

So if it was known since the Ancient Greeks, why name it after Mpemba ?

That's the way Science and Maths work. You come up with something, write a book or a paper to let the world know, the world ( scientific world ) takes note and your name is chronicled and added to encyclopedias, wikipedias, textbooks, you get the idea.

There are a lot of things which can be said here but a few stand out. The fact that even though this phenomenon was known since the days of Ancient Greece but was recognized as a paradox of Thermodynamics, if you will, only in the 1960s. And if the team in Singapore is correct then the explanation has finally been found, as recently as October 2013. So, we have a fundamental natural pheomenon which people were aware of, at least anecdotally for more than 2000 years but which challenged conventional wisdom only in the 1960s, it took 50 years to satisfactorily explain the effect and even then the prinicipal charge has been laid on the ubiquitous Hydrogen bonds, forces of attraction, which themselves are not well understood.

This effect, it's name, it's challenge to the conventional understanding of Thermodynamics and it's eventual 'solution'; speaks a lot about our attitude towards a true, scientific investigation and each other.

The fact that it was known for such a long time and yet the great minds who were so concerned about the study of nature were not bothered about it should make us do a rethink on all the anecdotes and old wives tales which we say are not scientific. Who decides what's scientific and what's not ? A journal ? A publication ? Acceptance by the scientific community ? Approval by the powers that be, in other words, the academic powerhouse dominated by the West ?

The fact that it was a Tanzanian schoolboy who stumbled upon this in his own country and that too with so simple things should be a real eye-opener for people who sneer at Africa and Africans for being wild, ignorant and uncivilized. I am not an African, but I have lived for a year in South Africa and made an attempt to know their culture. Guess where the first heart transplant happened and who did it ?

It was in Cape Town and was performed by Dr. Christian Barnard, the city, the doctor, the recipient and the donor, all of them South Africans.

I know, it's not easy to digest for people with the conventional view on all things African.

Yes, Science, Arts, Architecture, Engineering, Culture, all of these things and more are possible in Africa. The 'Dark' Continent is not only our ancestral home, it's also a melting pot of cultures and ideas from which new ideas continue to emerge and will lead the world in the days to come.

Now let's get to the simplicity of it.

Two cups and a freezer. Erasto was taking cookery classes. Think about that, a boy, that too an African boy taking cookery classes. Would you, an American, European, Indian, Chinese or advanced or emerging nationality male, would you ever take a cookery class ? Would you have even thought of taking a cookery class at school ? Would your parents, friends, teachers etc. have allowed you to even think of such a lowly girly thing ?

Yes, that's how the average male thinks about cooking and cookery classes. Good thing that an 'uncivilized, wild, tribal' African boy didn't think so. So now guess whose name will be remembered by history ?

Back again to the simplicity.

Two cups and a freezer.

You may have heard of the Big Bang Machine. The Large Hadron Collider ( LHC ) is the world's largest machine. It has a radius of around 3 kms, think about that. Using this machine, scientists can recreate high energy conditions such as would have existed during the Big Bang. This will allow many fundamental theories of the structure of the universe to be tested and any observations which either do not agree or are not expected by existing theories would spark new work all over the world.

Fascinating stuff, and although I am not a scientist, I hope to visit the LHC someday, take a picture with it. I wanted to be a scientist doing all sorts of cool stuff when I was growing up. I still fool around but it's not even close to what grad students get to do in their labs. But does everything need such huge and expensive stuff ?

I am not grudging the facilities research groups have, nor am I saying that spending billions of dollars on Big Bang machines is wasteful. On the contrary, any form of research, as long as it is proper and scientifically executed should be supported and well funded. Not only does it add to our knowledge and have unexpected practical applications, such research is often an inspiration to many children and young people to dream and to achieve more.

India may still be a Third World, developing nation, but it's space programme, which was putting satellites in orbit even before the country became synonymous with IT was a big inspiration for millions of young Indians.

And yet, there is nothing as simple, as elegant, as beautiful, as profound as the simple itself.

All it took was the fall of an apple for Newton.

All it took was a dream about snakes catching hold of their tails for Kekule.

All it took was taking the wrong way to India for Columbus.

Yes, whether Newton really did see an apple fall or not and even if he did whether it really sparked the idea that led to gravity, may be we will never know. In any case, Newton spent close to two decades in developing calculus which gave a solid grounding to his theory of gravity. Even though Newton's Law of Gravity was shown to be an approximation of Einstien's General Theory of Relativity, the Law still stands and Calculus has applications in all fields of human activity, not just scientific.

The point is that such stories, more so if they are true, inspire every Tom, Dick and Harry that they too can do great things. If nothing else, it at least leads them to regard everyday phenomena in a new light, to not brush off what they see in their dreams lightly. Newton, Einstien, Darwin, Curie, Kekule, they all were common once. Newton would have been a farmer if his uncle had not spoken up for him, Einstien worked out his theories when he was a clerk in a patent office, Kekule trained to be an architect.

I have a theory on why so many Indians are good at IT. It's because it's very easy to get hold of computer hardware and software than it is to get hold of chemicals and apparatus needed to conduct experiments. It's why Mathematics is not considered notoriously difficult in Indian schools. Instead of being demonised, as in American media, Maths is actually considered cool in many parts of India and proficiency in Maths is something to be proud of. The reason is simple, to study Maths, to do Maths, you only need your brain, you only need to think.

It will take some time before the technological and scientific gap closes between the haves and have nots. Unlike wealth, this gap is not made that much of an issue and superiority in this field does not mean that the country or person/s is rich. Again, think of Mpemba.

There's an experiment I often used to do as a child. It involved a battery eliminator. It was essentially a small step down transformer which brought down the mains voltage to a level which could be used to light a torch bulb. I got two cathodes, the graphite rod in the center of a cell, called battery in India. Two wires, with the insulation on them, between where they are stuck into the eliminator and where they are wrapped around, either the cathodes or a cathode and a nail, or a metallic spoon or even the container which would contain the electrolytic solution, if you want to spike the container, make sure that it's on an insulating top and the connection is done outside the solution.

The solution can be water into which any eletrolyte has been added. I invariably used NaCl, Sodium Chloride or common salt. We also had Na2S, Sodium Sulphide, often called Saindhav Namak in India. The salt is needed to speed things up. The anions, if they act on a metallic object will produce spectacular changes. Chloride ions acting on a steel spoon or iron nail will produce a green FeCl2, Ferrous Chloride solution. Sulphide ions will produce a black FeS, Ferrous Sulphide precipitate. If you use the zinc casing of the cells whose cathodes you extracted you will get a white ZnS, Zinc Sulphide precipitate. To get these precipitates, the object being consumed has to be connected to the positive terminal or anode of the eliminator.
While the solution or precipitate is generated, you should see a stream of gas bubbling out from the other electrode. The rate at which this happens depends on the strength of the current, nature of the electrolyte, surface of the electrode among other things. That gas is Hydrogen, the H of H2O. 
I last did such an experiment in my room nearly eight years ago and yet, it seems just like yesterday. The materials are easy to get by and improvisations can always be made. I also played with magnets. I still remember making one magnet bend before another. Tip it's head downwards and it's head bobbed up and down, just like a child nodding with bowed head before it's elder.
I didn't talk a lot about the Mpemba effect, nor about Mpemba himself, nor on what the effect or it's possible explanation implies. All of that are just a Google search away. I wanted to explore an angle which this effect really made me think. The fact that fundamental discoveries, great innovation can come from anywhere, that all it takes is to make honest observations and to keep asking why, just like Mpemba did, he never gave up, no matter how much or how long he was ridiculed.
All of us, irrespective of all the meaningless barriers that we have made among us, should dream, should strive never to discount the achievements and potentials of anyone, to disregard stereotypes.
It is important to dream, both with eyes closed and open but it is even more important to act in your full senses. August Kekule ended it best when he explained the dream which led him to the structure of Benzene.
"Let us learn to dream, gentlemen, then perhaps we shall find the truth... But let us beware of publishing our dreams till they have been tested by waking understanding."

Thursday, October 10, 2013

WC Economics

[Dit is een Nederlandse vertaling van mijn post in het Engels, WC Economics. Ik gebruikte Google Translate voor de vertaling. Ik ben al zeven maanden in Nederland wonen en mijn kennis van het Nederlands is zeer elementair. Excuses voor grammaticale en syntactische fouten. Ik hoop dat dit wordt gelezen en wordt het een discussiepunt voor veel Nederlandse sprekers.]

In het begin , nee dit is niet een post over wc- humor , noch ga ik botte grappen of trash economie te maken , ondanks de puinhoop de wereld is in zelfs vandaag . Ik heb een elementaire kennis van het onderwerp en alle cijfers en feiten in dit artikel zijn ofwel uit Google of mijn eigen ervaring .

 
Ik had nagedacht over dit bericht voor een lange tijd en het onderwerp kan dus gedistilleerd worden : Is het juist om een vergoeding , hoe klein ook , voor bijna elk openbaar toilet ? Vooral als het een goed te doen , koude klimaat , westers land .

 
Zoals het geval is in Nederland . Nogmaals, niets tegen de Nederlanders , maar ik zal een Nederlandse kopie plaatsen , dankzij Google Translate , zodat Nederlandse sprekers mijn standpunten beter te kunnen begrijpen .

 
Ik denk dat de behoefte aan openbare toiletten is iets wat over het algemeen wordt overeengekomen . Hun behoefte wordt gevoeld nog scherper als het klimaat is vochtig en koud , zeker als de persoon in kwestie is een vrouwtje . Ik ben een Indische man en zoals het geval is , jammer genoeg , met bijna alle Indiase mannen overal in India , ik meestal smullen van sommige steegje of achter een boom om mezelf te ontlasten . Het is niet het juiste ding om te doen en schaadt het openbaar domein , maar gezien het gebrek aan voldoende en nog belangrijker schoon opties in een land van meer dan 1,2 miljard mensen , er is gewoon geen andere optie . Nogmaals , ik geloof het ongemak gevoeld door vrouwen zouden veel meer , maar het zijn een man te zijn , zal ik hier spreek voor mijn soort . Veel mensen weten niet eens de moeite zich te verbergen van het publieke oog wanneer zij betrokken zijn bij een dergelijke handeling . Zoals ik later zal betrekking hebben , blijkt het gebeurt ook in Nederland ook.

 
Ja , er is Sulabh Shauchalaya , maar hoeveel toiletten ? Onderstaande cijfers zijn afkomstig uit de homepage van Sulabh vanaf 10 oktober 2013 .

 
1,2 miljoen - Sulabh huishouden toiletten gebouwd


54 miljoen - Overheid toiletten gebouwd op basis van Sulabh ontwerp

8000 + - Sulabh gemeenschap toiletten

640 - Towns gemaakt bestrijden van vrije

10500000 - Mensen met toiletten gebaseerd op Sulabh ontwerp dagelijkse

 
Indrukwekkende cijfers , in ieder geval bereikt ze iets , maar India heeft meer dan 1,2 miljard zielen . Bijna de helft van hen wonen in drukke stedelijke gebieden . Dus een bedrag van 600 miljoen versus de 10,5 miljoen die met behulp van toiletten ?

 
Heel lange weg te gaan .

 
Opnieuw is er de factor geld . Hoeveel mensen kunnen veroorloven om te betalen voor een pissen of poepen ? Nog belangrijker , hoeveel zijn bereid te betalen? Ik laat de cijfers en analyses voor mensen die zich meer bewust zijn van deze cijfers , maar ik weet zeker dat je mensen intensivering van high-end auto's hebben gezien om zich te ontlasten door de berm .

 
De reden dat ik opgevoed India toen dit gehele artikel is ingegeven door de praktijken in Nederland is , want ik wil een vergelijking te trekken met alle landen die ik heb in gewoond voor een eerlijke duur en laat het aan de lezer om te peilen of opladen voor bijna elk openbaar toilet faciliteit is gerechtvaardigd .

 
De Verenigde Staten . Groot land, rijk land , ja ze zijn nog steeds in shutdown mode als dit artikel wordt geschreven en als ze niet de schuld plafond bit lossen de hele wereld kan worden mee te gaan op een roller coaster ride , recht naar beneden . De VS brengt niets in rekening voor openbare toiletten , althans niet in een van de plaatsen waar ik ben geweest .Singapore . Klein land , een stad eigenlijk , maar echt rijk , veel mensen . Draconische wetten op de rommel . Openbare toiletten in winkelcentra en MRT stations , gratis te gebruiken .

 
Canada . Geweldig land , letterlijk en figuurlijk . Sluit culturele en economische banden met de VS . Ze hebben zelfs dezelfde RBD code . Het weer koud blijft voor het grootste deel van het jaar . Ik denk dat je weet wat dat betekent . Ze hebben ook geen kosten voor openbare toiletten . Er is in feite een groot , goed onderhouden wc complex in het hart van de historische stad Quebec . En ik gebruikte het gratis.

 
Zuid -Afrika . Niet eens zo groot als India , maar de diversiteit aan klimaten , aardrijkskunde , natuur en cultuur zet het in een competitie van zijn eigen. Het is de grootste economie in Afrika , een lid van de G20 . Niet zo rijk als de VS , Canada of Nederland . Het is in feite de kleinste economie van de BRICS-landen , maar er zijn hier geen kosten voor het gebruik van openbare toiletten .

 
En nu komen we naar Nederland .

 
Het normale tarief voor het gebruik van een openbaar toilet in Nederland is 50 eurocent . Dit is de heffing die door toiletten , handmatige en geautomatiseerde , op elk station. Sommige toiletten zullen meer of minder in rekening worden gebracht dan dit bedrag .

 
Wat kunnen 50 cent kopen?

 
Een pakje chips .

 
Een reep chocola .

 
Een 500 ml drinken.

 
Mits je weet waar te winkelen .

 
Koopkracht terzijde , laten we zeggen dat je echt moet gaan , hoeft u geen verandering hebt of niet genoeg te veranderen op je , als het een handbediend toilet kunt u altijd proberen te duwen een 5,10 , misschien zelfs een biljet van 50 euro als je wanhopig bent . Wat doe je als het een geautomatiseerd toilet dat alleen accepteert munten ?

 
Een geautomatiseerde toilet en zag ze voor de eerste keer en tot nu toe alleen in Nederland , een toilet waarvan bijna elke armatuur bestaat uit roestvrij staal . Zelfs de deur is een stalen deur , als je eenmaal in , waterstralen schieten op het WK , de wc-bril naar beneden beweegt automatisch en in 10-15 seconden , klaar om los te laten je bent . De deur automatisch opent na 15 minuten of zo , maar je kunt die tijd verlengen van binnenuit . En natuurlijk , terwijl je in , de mensen buiten moeten wachten , of zoek een andere optie .

 
Geautomatiseerde toiletten , netjes toch? Recht uit Star Trek .

 
Niet helemaal .

 
Helaas menselijk afval is niet uniform in zijn textuur en make - up . Ik zal niet ingaan op de details hier maar het volstaat te zeggen dat vaker wel dan niet zoals wc's kijken en ruiken verschrikkelijk. De handleiding toiletten , in andere woorden toiletten waar een mens controleerde de toestand van de eenheden van tijd tot tijd zijn allemaal in een veel betere staat dan elke geautomatiseerde wc waar ik geweest ben .

 
Waarschijnlijk de eerste pay toilet, handmatig onderhouden , bezocht ik was de wc complex nabij de entreehal van Rotterdam Centraal ( Nederlandse spelling ) station . Ik moest 50 cent betalen, maar ik kan je vertellen dat het heel goed was onderhouden .

 
Hoe slecht kan geautomatiseerde toiletten krijgen ?

 
Ik stapte op Roosendal station naar de intercity nemen naar Antwerpen , op een bewolkte dag van Mei . Terwijl ik wachtte op de trein , Natuur genaamd en vinden dat ik had genoeg verandering op mij Ik gleed ze in de sleuven van een geautomatiseerd toilet en gingen naar binnen

 
En vandaag kan ik u vertellen dat ik niet heb gezien een toilet in zo'n vreselijke aandoening , zelfs in India .

 
De kom was vol pis , uitwerpselen en toiletpapier . Het was zo veel dat de wc-bril niet goed had zitten vastgelopen . Er was troep op de rand van de schaal en zelfs op de vloer .

 
Ik voel mijn huid kruipen erover na te denken .

 
Het was zo afschuwelijk , ik boos op de grond . Ja de vloer , ik zou hebben vomitted of had een fit als ik moest pissen in die rotzooi . Ik kreeg out double quick , was er een man in de hoop om het te gebruiken na mij . Ik vertelde hem in het Engels " Niet gaan . Het is verschrikkelijk . "

 
Hij nam een ​​kijkje in de stalen deur dicht en liep weg .

 
Wat echt boos me bij die gelegenheid was , als je moet rekenen mensen om toiletten te gebruiken , waarom ze niet handhaven ? Zelfs als het geautomatiseerd , zou het echt pijn om iemand te controleren ten minste eenmaal per dag , elke dag in de week , om ervoor te zorgen de eenheden goed draaien ? Toen ik dat wc , het was niet eens 12:00 , ik denk dat het moet zijn opstapelen voor meer dan een dag op zijn minst te worden in die toestand .

 
Dus wat doet het opladen voor een toilet te bereiken ? Men kan zeggen dat het bijdraagt ​​aan de totale kosten van het onderhoud van het toilet , het is ook mogelijk dat de lading houdt onverlaten uit wie anders zou beschadigen en / of schade deze faciliteiten . Ik kan het tweede punt te begrijpen omdat bijna geen enkele van de in rekening gebrachte toiletten waar ik geweest ben , handmatig of geautomatiseerd , werden beklad . Ja , zelfs die vreselijke puinhoop in Roosendal .

 
Maar de kosten van onderhoud ? Echt waar ? Is het zo duur? Zelfs wanneer de natie heeft een uitgebreid drainagesysteem ? De storm en het drainagesysteem van Nederland is een van de beste , zo niet de beste in de wereld . De Rijkswaterstaat die bouwt en onderhoudt deze faciliteiten heeft technische wonderen bereikt , het systeem is gericht op een keer in 10.000 jaar storm verwerken .

 
Stel je voor 2012 , de film , zoiets.

 
Ja , is de bescherming niet goedkoop en dat is een van de redenen waarom de belastingen zo hoog zijn. De Rijkswaterstaat is autonoom en krijgt ook een aandeel op elke belasting geheven , kan niet wrok hen dat , zij zijn degenen die tussen Nederland en de Noordzee staan ​​.

 
Voordat ik verder ga , zijn niet alle openbare toiletten in dit land gebracht . Toiletten in het kantoor zou je werken in of bezoek gratis te gebruiken zou zijn . Toiletten in treinen , als ze niet worden vergrendeld, zijn gratis te gebruiken . Toiletten in Schiphol Plaza en op het Panoramaterras zijn zeer goed onderhouden en vrij te gebruiken .

 
Zodat men kan zeggen , als u werkt of een bezoek aan een kantoor , ben je economisch productief . U betaalt voor de trein en mensen van over de hele wereld doorvoer rijden door Schiphol dus een heffing niet goed voor het imago van het land zal zijn .

 
Ja , wachten tot ze uit te stappen van Schiphol .

 
Dan zal ik een aantal andere voorbeelden te geven ook. Er waren mobiele toiletten beschikbaar tijdens de Wereld Haven Dagen  gehouden van 6 tot 8 september 2013 in Rotterdam . Ze waren goed onderhouden en vrij te gebruiken . Ja, geen inschrijfgelden voor een bezoek aan de beurs , dus je kon in de loop gewoon voor het gebruik van de toiletten en dan vertrekken . Geen economische waarde daar.

 
Er was ook een gratis toiletgebouw tijdens het Drakenboot race gehouden in de Kralingse Plas , Rotterdam . Veel bezoekers , geen berekening.


Dus , wat geeft ?


Er is een plek in Nederland waar u in rekening gebracht 1 euro als u alleen naar het toilet te gebruiken , en niet iets in het restaurant waar het toilet eerste is gelegen te kopen .


De Afsluitdijk is een dam gebouwd op de open zee . Het werd voltooid in 1933 , 80 jaar geleden , en eenmaal voltooid is afgesneden van de Zuiderzee van de Waddenzee . 32 km lang , dit wonder van techniek is ontworpen door een team onder leiding van Hendrik Lorentz , de Nobelprijswinnaar in de natuurkunde wiens wiskundige werk ging een lange weg in de basis voor Einstien 's speciale relativiteitstheorie .


Als je kijkt naar een kaart van Nederland , zal je een rechte lijn tussen twee delen van het land te zien . Er is een andere lijn , een gebogen ene , de toetreding tot de steden Enkhuizen en Lelystad zuiden van die lijn , maar het is vaker wel dan niet in de kaarten getoond . De Afsluitdijk staat tegen de open zee , zonder dat de tweede regel , de Houtribdijk en zelfs de provincie Flevoland , opgericht na de Tweede Wereldoorlog , niet mogelijk zou zijn geweest .


Er is een uitkijkpunt , Het Monument , halverwege op de Afsluitdijk , toen ik het bezocht , de auto's kwamen uit de hele EU . Ik had een Uitsmitjer in het restaurant en moest naar het toilet te gebruiken . In het toilet waren mededelingen in het Engels , Nederlands, Frans , Duits en Chinees en uit te leggen waarom 1 euro zou moeten betalen voor gebruikers die niet iets in het restaurant eerst kopen . Het zei dat, gezien de positie van het Monument , werd alle afvalwater gericht in een septische put die periodiek wordt gereinigd . De 1 Euro vergoeding gaat naar het onderhoud en de operationele kosten van de riolering .


Dus als je een toilet , 16 km van de dichtstbijzijnde menselijke vestigingen , aan de ene kant heb je de zee , aan de andere kant een meer, 1000 km ² groot en met genoeg vis om in hun levensonderhoud te verstrekken aan vele kustplaatsen en dorpen , 1 euro is geen big deal , toch?


Er is een cafe op de top van de Tafelberg (Table Mountain) en op Cape Point in Zuid-Afrika . Deze plaatsen met hun toiletten bevinden zich in even , zo niet meer , ontoegankelijk en ecologisch kwetsbare gebieden . Zuid -Afrika is ook lang niet zo goed van als Nederland , de criminaliteit en werkloosheid situaties zijn ook heel ernstig . Maar de toiletten zijn niet in rekening gebracht .Waarom niet ?


Op dit punt ben ik geneigd te denken van de Nederlandse mercantiele karakter met een neiging om een ​​geld te verdienen aan iets , soms vraag ik me af waarom Napoleon genaamd Engeland : een natie van winkeliers , kan het lijken onbeleefd, maar ik zal een voorbeeld geven .


Wat zou je zeggen als je betaalt 30 cent naar het toilet te gebruiken in een McDonalds outlet , in het grootste winkelcentrum in Rotterdam , zelfs als je een klant ?


Raar ? Daylight Robbery ?


Om eerlijk te zijn , dingen zijn ook niet zo Hunky Dory zelfs hier . Er was een verslag op de BBC over een maand terug waarin werd aangetoond dat Nederland voelt hetzelfde knijpt en knijpt momenteel synoniem voor Zuid-Europa .


Maar dan is er ook veel werkloosheid . Rotterdam , ondanks het feit dat het economische zenuwcentrum , heeft de hoogste werkloosheidscijfers in Nederland . Ik ben gekomen om te weten dat zelfs voor de "werkloosheidsuitkering" van 400 euro per maand , mensen worden verwacht om te werken . Veel migranten giet het in de Nederland dagelijks . De meeste van hen uit arme landen met weinig of geen vaardigheden .


Wat krijg ik bij , in de geest van de South Park aflevering , The Last van de Meheecans , is het zo moeilijk om mensen inhuren om sanitaire voorzieningen te behouden , vooral als ze moeten worden opgeladen ? Er is een man met een log lokken die de gitaar buiten Rotterdam Centraal speelt . Gisteren zag ik een man die zag eruit alsof hij kon nergens heen , zitten doelloos in de foyer van de Rotterdamse Centrale Bibliotheek in de buurt van het station Blaak .


Ik heb geen probleem te betalen voor iets het is goed onderhouden, maar het is niet mogelijk om te komen met het geld op het kritieke moment dat je het nodig hebt . Mocht toiletten accepteren kaarten dan ? En wat als je geen kaarten uitvoeren ook?


Eerder in deze post heb ik gezegd dat de mensen los te laten in de open lucht is niet iets bijzonders naar India , ik heb het gezien in Rotterdam , maar de brutaliteit van de daad , heb ik niet eens gezien in India .


Een paar weken geleden zag ik een man pist in het midden van de Voorschoterlaan , Rotterdam . Dit is een chique wijk met een eigen metrostation en vele boetiekjes . De man doet de daad was wit en hij liep naar zijn auto nadat hij klaar was .


Ik vraag me af hoeveel mensen zagen hem in de handeling van de huizen aan beide kanten van de straat . Ik vraag me af hoe vaak het is . Ik vraag me af zou hij hetzelfde hebben gedaan als er een toilet , zelfs als het niet is opgeladen , in de nabijheid .


Ik schreef dit bericht naar voren gebracht mijn mening over de noodzaak van adequate openbare toiletten die niet mag worden gebracht . Vooral als de belastingen zijn in de range van 50 % of meer . Ik hoop dat de Nederlandse burgers en mensen die zich meer bewust zijn dan ik ben over dit onderwerp gaan door deze delen hun visie en denk erover na .


We moeten niet met onze omgeving als een toilet . Meer dan het enige huis dat we hebben , het is ook onze Moeder Aarde .Toilet Economics

At the outset, no this is not a post about toilet humour, nor am I going to make crass jokes or trash economics, despite the mess the world is in even today. I have an elementary knowledge of the subject and all figures and facts in this article are either from Google or my own experience.

I had been thinking about this post for a long time and the subject matter can be distilled thus : Is it proper to charge a fee, however small, for almost every public toilet ? Especially if it's a well to do, cold climate, Western country.

Such as is the case in the Netherlands. Again, nothing against the Dutch, but I will post a Dutch copy, thanks to Google Translate, so that Dutch speakers can understand my views better.

I believe the need for public toilet facilities is something which is generally agreed upon. Their need is felt even more keenly if the climate is wet and cold, more so if the person in question is a female. I am an Indian male and as is the case, unfortunately, with almost all Indian males anywhere in India, I usually tuck into some alley way or behind a tree to relieve myself. It's not the right thing to do and harms public property but given the paucity of sufficient and more importantly clean options in a country of more than 1.2 billion people, there is simply no other option. Again, I believe the discomfort felt by women would be much more but being a man, I will speak for my kind here. Many people don't even bother hiding themselves from the public eye when they are engaged in such an act. As I will relate later, turns out it also happens in the Netherlands too.

Yes, there is Sulabh Shauchalaya, but how many toilets ? The figures below are from the home page of Sulabh as of 10th Oct. 2013.

1.2 million - Sulabh household toilets constructed
54 million - Government toilets constructed based on Sulabh design
8,000+ - Sulabh community toilet blocks
640 - Towns made scavenging free
10.5 million - People using toilets based on Sulabh design daily
 
Impressive figures, at least they achieved something, but India has more than 1.2 billion souls. Almost half of them living in crowded urban areas. So a figure of 600 million vs the 10.5 million who are using toilets ?
 
Really long way to go.
 
Again there is the money factor. How many people can afford to pay for a piss or a poo ? More importantly, how many are willing to pay ? I will leave the numbers and analysis for people who are more aware of these figures, but I am sure you have seen people stepping out of high end cars to relieve themselves by the roadside.
 
The reason I brought up India when this entire article was prompted by the practices in the Netherlands is because I want to draw a comparision with all the countries I have lived in for a fair duration and leave it to the readers to gauge whether charging for almost every public toilet facility is justified.
 
The United States. Big country, rich country, yes they are still in shutdown mode as this article is being written and if they don't resolve the debt ceiling bit the whole world may be going along on a roller coaster ride, straight down. The US doesn't charge for public toilet facilities, at least not in any of the places I have been.
 
Singapore. Small country, a city actually, but really rich, lots of people. Draconian laws on littering. Public toilets in malls and MRT stations, free to use.
 
Canada. Great country, literally and metaphorically. Close cultural and economic ties with the US. They even have the same ISD code. The weather remains cold for the large part of the year. I guess you know what that means. They also don't charge for public toilets. There's in fact a sizeable, well maintained toilet complex in the heart of historic Quebec City. And I used it for free.
 
South Africa. Not even as big as India but the diversity of climates, geography, wildlife and culture puts it in a league of it's own. It's the largest economy in Africa, a member of the G20. Not as rich as the US, Canada or the Netherlands. It's in fact the smallest economy of the BRICS, but there are again no charges for using public toilets.
 
And now we come to the Netherlands.
 
The standard rate for using a public toilet in the Netherlands is 50 Euro cents. This is the charge levied by toilets, manual and automated, at every train station. Some toilets will be charged more or less than this amount.
 
What can 50 cents buy ?
 
A pack of chips.
 
A bar of chocolate.
 
A 500 ml drink.
 
Provided you know where to shop.
 
Buying power aside, let's say you really have to go, you don't have change or not enough change on you, if it's a manual toilet you can always try pushing a 5,10, maybe even a 50 euro note if you are desperate. What do you do if it's an automated toilet which only accepts coins ?
 
An automated toilet, and I saw them for the first time and so far only in the Netherlands, is a toilet whose almost every fixture is made up of stainless steel. Even the door is a steel door, once you get in, jets of water shoot at the WC, the toilet seat moves down automatically, and in 10-15 seconds, you are ready to let go. The door auto opens after 15 minutes or so but you can extend that time from the inside. And of course, while you are in, the people outside have to wait, or find some other option.
 
Automated toilets, neat right ? Right out of Star Trek.
 
Not quite.
 
Unfortunately human waste is not uniform in it's texture and make-up. I won't go into the details here but suffice to say that more often than not such toilets look and smell horrible. The manual toilets, in other words toilets where a human being checked the condition of the units from time to time have been all in a much better state then any automated toilet I have been to.
 
Probably the first pay toilet, manually maintained, I visited was the toilet complex near the entrance foyer of Rotterdam Centraal ( Dutch spelling ) station. I had to pay 50 cents but I can tell you that it was very well maintained.
 
How bad can automated toilets get ?
 
I alighted at Roosendal train station to catch the intercity to Antwerp, on a cloudy May day. While I was waiting for the train, Nature called and finding that I had sufficient change on me I slipped them into the slots of an automated toilet and went in.
 
And today I can tell you that I haven't seen a toilet in such an awful condition even in India.
 
The bowl was full of piss, excreta and toilet paper. It was jammed so much that the toilet seat didn't sit down properly. There was shit on the edge of the bowl and even some on the floor.
 
I feel my skin creep even thinking about it.
 
It was so ghastly, I pissed on the floor. Yes the floor, I would have vomitted or had a fit if I had to piss into that mess. I got out double quick, there was a guy hoping to use it after me. I told him in English "Don't go. It's horrible."
 
He took one look inside as the steel door closed and walked away.
 
What really pissed me on that occasion was, if you have to charge people to use toilets, why not maintain them ? Even if it's automated, would it really hurt to have someone check at least once a day, every day in the week, to ensure the units are running properly ? When I used that toilet, it wasn't even 12 pm, I think it must have been piling up for more than a day at least to be in that condition.
 
So what does charging for a toilet achieve ? One may say that it contributes towards the overall cost of maintaining the toilet, it's also possible that the charge keeps miscreants out who would otherwise deface and/or damage these facilities. I can understand the second point since almost none of the charged toilets I have been to, manual or automated, were defaced. Yes, even that horrible mess in Roosendal.
 
But the cost of maintenance ? Really ? Is it that expensive ? Even when the nation has an extensive drainage system ? The storm and drainage system of the Netherlands is one of the best, if not the best in the world. The Rijkswaterstaat which builds and maintains these facilities has achieved engineering marvels, the system is geared to handle a once in 10000 years storm.
 
Imagine 2012, the movie, something like that.
 
Yes, the protection doesn't come cheap and that's one of the reasons why taxes are so high. The Rijkswaterstaat is autonomous and also gets a share on every tax levied, can't grudge them that, they are the ones who stand between the Netherlands and the North Sea.
 
Before I go on, not all public toilets in this country are charged. Toilets in the office you would be working in or visit would be free to use. Toilets in trains, if they are not locked, are free to use. Toilets in Schiphol Plaza and on the Panorama terrace are very well maintained and free to use.
 
So one can say, if you are working or visiting an office, you are being economically productive. You are paying to ride the train and people from all over the world transit through Schiphol so levying a charge won't be good for the country's image.
 
Yes, wait till they step out of Schiphol.
 
Then I will give some other examples as well. There were mobile toilet blocks available during the Wereld Haven Dagen ( World Port Days ) held from the 6th to 8th September 2013 in Rotterdam. They were well maintained and free to use. Yes, no entry fees for visiting the fair, so you could walk in just for using the toilets and then leave. No economic value there.
 
There was also a free toilet block during the Drakenboot ( Dragon Boat ) race held in the Kralingse Plas, Rotterdam. Lots of visitors, no charge.
 
So, what gives ?
 
There's one place in the Netherlands where you will be charged 1 Euro if you only want to use the toilet, and not buy something in the restaurant in which the toilet is situated first.
 
The Afsluitdijk is a dam built on the open sea. It was completed in 1933, 80 years ago, and once completed it cut off the Zuyder Zee from the Wadden Sea. 32 kms long, this marvel of engineering was designed by a team led by Hendrik Lorentz, the Nobel Laureate in Physics whose mathematical work went a long way in providing the basis for Einstien's Special Theory of Relativity.
 
If you look at a map of the Netherlands, you will see a straight line joining two parts of the country. There is another line, a curved one, joining the cities of Enkhuizen and Lelystad south of that line but it's more often than not shown in maps. The Afsluitdijk stands against the open sea, without it that second line, the Houtribdijk and even the province of Flevoland, created after the Second World War, wouldn't have been possible.
 
There's a look out point, Het Monument, mid way on the Afsluitdijk, when I visited it, the cars came from all over the EU. I had an Uitsmitjer in the restuarant and had to use the toilet. In the toilet were notices in English, Dutch, French, German and Chinese as well explaining why 1 Euro would be charged for users who did not buy something in the restaurant first. It said that given the position of the Monument, all sewage was directed into a septic pit which is cleaned periodically. The 1 Euro fee goes towards the maintenance and operational costs of the sewage system.
 
So if you have a toilet, 16 kms from the nearest human establishments, on one side you have the Sea, on the other side a lake, 1000 sq. kms in size and with enough fish to provide a livelihood to many coastal towns and villages, 1 Euro is not a big deal, right ?
 
There's a cafe on the top of Table Mountain and at Cape Point in South Africa. These places with their toilets are situated in equally, if not more, inaccessible and ecologically fragile areas. South Africa is also not nearly as well of as the Netherlands, the crime and unemployment situations are also quite severe. Yet the toilets are not charged.
 
Why not ?
 
At this point I am tempted to think of the Dutch mercantile nature with a tendency to make a buck off anything, sometimes I wonder why Napoleon called England : a nation of shopkeepers, it may seem rude but I will give an example.
 
What would you say if you were charged 30 cents to use the toilet in a McDonalds outlet, in the biggest mall in Rotterdam, even if you were a customer ?
 
Weird ? Daylight Robbery ?
 
To be fair, things are also not so hunky dory even here. There was a report on BBC about a month back where it was shown that the Netherlands is feeling the same pinches and squeezes currently synonymous with Southern Europe.
 
But then, there is also a lot of unemployment. Rotterdam, despite being the economic nerve center, has the highest unemployment rates in the Netherlands. I have come to know that even for the 'unemployment benefit' of 400 Euros per month, people are expected to work. A lot of migrants pour into the Netherlands daily. Most of them from poor nations with little or no skills.
 
What I am getting at, in the spirit of the South Park episode, The Last of the Meheecans, is it so hard to hire people to maintain toilet facilities, especially if they have to be charged ? There's a guy with log tresses who plays the guitar outside Rotterdam Centraal. Yesterday I saw a guy who looked like he had nowhere to go, sitting aimlessly in the foyer of Rotterdam's Central Library near the Blaak station.
 
I don't have an issue paying for something it is well maintained but it's not possible to come up with the cash at the critical time when you need it. Should toilets accept cards then ? And what if you are not carrying cards as well ?
 
Earlier in this post I mentioned that people letting go in the open is not something peculiar to India, I have seen it in Rotterdam but the brazenness of the act, I haven't seen even in India.
 
A few weeks ago I saw a man pissing in the middle of Voorschoterlaan, Rotterdam. This is an upmarket area with it's own metro station and many boutique shops. The guy doing the act was white and he walked to his car after he was done.
 
I wonder how many people saw him in the act from the houses on both sides of the street. I wonder how frequent it is. I wonder would he have done the same if there was a toilet, even if it was not charged, in the vicinity.
 
I wrote this post to put forth my views on the need for adequate public toilet facilities which should not be charged. Especially if the taxes are in the range of 50% or more. I hope that Dutch citizens and people who are more aware than I am on this issue go through this share their views and think about it.
 
We should not be using our environment as a toilet. More than the only home we have got, it's also our Mother Earth.