Wednesday, October 14, 2015

De Koog

Original Text

Het is het huidige dorp niet meer aan te zien, maar toch behoort De Koog tot de oudste dorpen van het eiland. De badplaats van Texel telt tegenwoordig 1338 inwoners (peildatum 1 Januari 2013). De Koog ontleent zijn veertiende eeuw, na het ontstaan van de cooghen, werd De Koog een bloeiend vissersdorp.

In 1514 telde het dorp 140 huizen en was De Koog, na Den Burg, het tweede dorp van het eiland. Het verstuiven van de duinen en een grote stormvloed in 1570 luidden de ondergang van De Koog als vissersdorp in. Zeventig huizen dreven weg en het gehele dorp overstroomde. Door de verstuiving verzandden diepere zeegeulen en konden de vissersschepen het dorp niet meer bereiken.

Door de aanleg van de Zanddijk ontstond ten westen van De Koog een nieuw duincomplex, waardoor het vaarwater voor De Koog voorgoed verzandde. In 1637 telde het dorp nog 50 huizen en 649 inwoners. De meeste vissende inwoners van De Koog trokken weg naar Den Hoorn. In 1749 telde het dorp nog slechts 20 min of meer vervallen huizen. Alleen de kerk bleef staan en is tegenwoordig zelfs nog het enige oude pand dat het dorp rijk is.

Toen het toerisme de eerste voorzichtige schreden zette in het begin van de twintigste eeuw (met de opening van het Badhotel) bestond De Koog uit elf huizen en een kerk. Na de Tweede Wereldoorlog ging het echter hard met het toerisme. Tegenwoordig wordt het aantal inwoners van De Koog's zomers bijna vertwintigvoudigd. Alles in het dorp is op het toerisme gericht van camping to vijfsterrenhotel.

Het dorp is het uitgaanscentrum van Texel met talrijke cafes, restaurants en een discotheek. Ook aan slechtweerevoorzieningen is gedacht, met een squashhal, kartbaan, subtropisch zwemparadijs en de grootste toeristische attractie van Texel : Ecomare. Dit centrum voor Wadden- en Noordzee ligt het buiten De Koog.

Translated Text

In the current village, one can not see it anymore, but De Koog is one of the oldest villages of the island. This village of Texel presently has 1338 inhabitants (as of 1 January 2013). De Koog derives its name (from an event in the ?) fourteenth century, after the occurrence (appearance ?) of the cooghen, De Koog became a flourishing fishing village.

In 1514 the village had 140 houses and De Koog was, after Den Burg, the second village of the island. The squirt (tidal wave ?) from the dunes and a large storm surge in 1570 ushered in the demise of De Koog as a fishing village. Seventy houses floated away and the whole village was flooded. The spray drifted deeper sea gullies and fishing vessels could not reach the village.

The construction of the Zanddijk ( Sand Dike ) west of De Koog created a new dune complex, which bogged down forever the fairway of De Koog. In 1637 the village had only 50 houses and 649 residents. Most fishing residents of De Koog moved away to Den Hoorn. In 1749, the village had only 20 more or less dilapidated houses. Only the church remained standing and today it is the only only old building in the village of that age.

When tourism's first cautious steps arrived in the early twentieth century (with the opening of the Badhotel) De Koog consisted of eleven houses and a church. However, it went hard after the Second World War, with tourism. Today the population of De Koog in summer becomes almost twentyfold. Everything in the village is focused on tourism from camping to five star hotels.

The village is the entertainment center of Texel with its numerous caf├ęs, restaurants and a nightclub. Consideration was also given to indoor facilities, (such as) a squash hall, kart track, subtropical swimming paradise and the biggest tourist attraction of Texel: Ecomare. This center for the Wadden and North Seas lies to the outside of De Koog.

No comments:

Post a Comment