Wednesday, October 14, 2015

Oosterend

Original Text

Oosterend ligt aan de oostzijde van Texel omringd door bomen. Het is gebouwd op het hogere deel van een zeer oude heuvelrug uit de ijstijd. Vanaf de Romeinse tijd wordt deze plek al bewoond. De vroegste bevolking leefde van wat de natuur hen bood. Door de gunstige ligging zo vlak aan zee, leefden zij van vissen, vogels en andere soorten wild.

Rondom de Hervormde kerk staan in een wijde kring de huizen gebouwd. Er zijn onder deze woningen verschillende boerderijen te ontdekken, want van oorsprong was Oosterend een agrarisch dorp. Toch maakten de verdiensten van bijvoorbeeld de oestervisserij het dorp groot. Veel van de woningen vallen nu onder het beschermd dorpsgezicht. Nog steeds wonen hier de meeste Noordzeevissers van Texel. Verder leven veel mensen hier van wat het toerisme biedt. In het dagelijks leven worden er daarom veel activiteiten georganiseerd. Op 1 Januari 2013 telde Oosterend 1299 inwoners.

Oosterend is een vissersdorp, waarin de Hervormde kerk met zijn stompe toren het dorpsbeeld bepaalt. Daaromheen staan de oude huisjes en dragen de buurten namen als Koetebuurt, Achtertune en Verlorenkost. Het dorp met zijn karakteristieke stratenpatroon, is op vele plaatsen authentiek gebleven en de smalle straatjes in het centrum zijn niet berekend op het moderne verkeer. Op vele plaatsen zijn de oude huizen met de houten topgevels fraai gerestaureerd, vaak met hulp van de Stichting Dorpsherstel.

Hier in dit dorp herkent men nog de gemeenschaapszin, familie- en burenhulp. Ook kwamen hier de vissers bijeen op een beurs waar ze nieuwtjes uitwisselden. Niet alleen de oestervisserij, de wiervisserij, maar ook de walvisvaart was hier niet onbekend. Later bevoeren de vissers, gesterkt door het geloof, van maandag tot zaterdag de Noordzee.

Oosterend staat ook bekend als het 'kerkdorp'. Er zijn niet minder dan vijf kerken. Het geloof in Oosterend was een sterk onderdeel voor de gemeenschapszin, maar kwam rond 1850 flink onder druk te staan. De discussies rond het geloof verdeelden het dorp in 'fijn' en 'grof'. Daarnaast ontstond er in het dorp een onderscheid tussen boeren en vissers. De boeren keken neer op de vissers en gemengde huwelijken waren een uitzondering. De boeren zeiden : "Van een zeiltje komt een dweiltje, van een kalf komt een koe." En: "Beter met een oude wagen het land op dan met een nieuw schip op zee."

Eens in de vijf jaar viert Oosterend een groot feest: Oosterend Present. Het gehele dorp staat dan op z'n kop. De organiserende stichting Oosterend Present schonk het dorp in 1978 het beeld van een schaap met twee lammeren. Het bronzen beeld, gemaakt door P. Voskuil, verbeeldt de verbondenheid van het dorp met de schapenboeren en staat in het plantsoen op de hoek van de Oranjestraat en Peperstraat. In de omgeving van Oosterend liggen de buurtschappen Zevenhuizen en Oost die beken staan om de aanwezigheid van oude, karakteristieke panden.

Translated Text

Oosterend is located on the east side of Texel, surrounded by trees. It is built on the upper part of a very old hill from the Ice Age. From Roman times, the place is inhabited. The earliest people lived off what nature gave them. The convenient location so close to the sea, they lived on fish, birds and other species of wildlife.

Around the Reformed Church, the houses are built in a wide circle. Among these homes are to be discovered several farms, as originally Oosterend was an agricultural village. Nevertheless the merits of oyster fishing made the village great. Many of the homes are now under the protected village. Still live here most of Texel's North Sea fishermen. Furthermore, many people live by  tourism here. In everyday life, therefore many activities are organized. On 1 January 2013 there were 1299 people in Oosterend.

Oosterend is a fishing village, where the Reformed Church with its truncated tower determines the townscape. Around it stand the old houses and neighborhoods bear names like Koetebuurt (Coot's Neighbourhood), Achtertune (Back or Last Tune) and Verlorenkost (Lost Coast). The village with its characteristic street pattern has remained authentic in many places and the narrow streets in the center are not designed for modern traffic. In many places, the old houses with wooden gables are beautifully restored, often with the help of the Stichting Dorpsherstel (Foundation Village Restoration).

Here in this village, we still recognize the community, family and neighborly help. The fishermen came together here on a scholarship ( exchange ?) where they exchanged news. Not only the oyster fishery, whose fishing but also the whaling industry was not unknown here. Later sailed the fishermen, strengthened by faith, from Monday to Saturday , the North Sea.

Oosterend is also known as the 'Church Village'. There are no less than five churches. The belief in Oosterend was a strong part of the community, but around 1850, came under considerable pressure. The discussions around the belief divided the village in 'fine' and 'coarse'. In addition, there was in the village a distinction between farmers and fishermen. The farmers looked down on the fishermen and mixed marriages were an exception. The farmers said, "From a tarp is a floorcloth, from a calf a cow." And "Better with an old wagon on the land than with a new ship at sea."

Once every five years, Oosterend celebrates a big party, the Oosterend Present. The entire village is turned upside down. The organizing foundation Oosterend Present donated to the village in 1978 the image of a sheep with two lambs. The bronze statue, made by P. Voskuil, symbolizes the connection of the village with the sheep farmers and stands in the park on the corner of Orange Street and Pepper Street. In the vicinity of Oosterend are the hamlets Zevenhuizen and Oost which are known for the presence of characterful old buildings.

No comments:

Post a Comment