Wednesday, October 14, 2015

Den Burg

Original Text

Den Burg is het grootste dorp van Texel, met ongeveer 7100 inwoners (peildatum: 1 Januari 2013). Dat betekent dat iets minder dan de helft van de totale bevolking in dit dorp woont, midden op het eiland. In Den Burg is een gezellig winkelcentrum met verschillende terrasjes.

De Hervormde kerk is rond 1400 gebouwd op het uit zwerfkeien bestaande fundament van een Romaans kerkje. In 1604 werd een nieuwe spits geplaatst, nadat de vorige spits er tijdens een storm in 1539 was afgewaaid. Het gebouw werd zwaar beschadigd in de Tweede Wereldoorlog tijdens de opstand van de Georgiers. Direct na de oorlog is de kerk gerestaureerd. In de jaren voor de oorlog werden de huizen voornamelijk langs de bestaande wegen gebouwd, waardoor lintbebouwing ontstond. Bij de naoorlogse bouwplannen is men de straten opnieuw ringvormig om het centrum gaan aanleggen. Er ontstonden nieuwe wijken rond het centrum.

Den Burg was lange tijd het tweede dorp van Texel, na De Westen. Omstreeks de zestiende/zeventiende eeuw werd Den Burg het bestuurlijke en organisatorische middelpunt van Texel. Den Burg veranderde van dorp met een overwegend agrarisch karakter in woonplaats voor onder andere veel zeevarenden. Dat kwam voornamelijk door de aanwezigheid van de Rede, de meest belangrijke verzamelplaats van schepen in Hollandse geschiedenis. In 1569 werd in de Kogerstraat het gasthuis voor varende gezellen gebouwd en in 1611 verrees op de Vismarkt het eerste recht- of raadhuis.

Niet alleen de kerk, ook diverse huizen werden vernield tijdens de oorlog. Veel oude huizen werden tijdens de Georgische opstand begint het 1945 kapotgeschoten door de Duitse batterijen bij Den Hoorn, die voor dat doel landinwaarts werden gericht. Zo werd de gehele noordzijde van de Parkstraat compleet verwoest. Tegenwoordig zijn hier nu veel winkels gevestigd. Na de oorlog werden vele mooie, oude panden niet meer herbouwd.

Iedere maandagmorgen wordt in het centrum een traditionele markt gehouden. In het verleden was het een schapen- en lammerenmarkt waar vele Texelse boeren elkaar ontmoetten. Die schappenmarkt wordt nu nog een keer per jaar gehouden tijdens de traditionele schapenfokdag op de eerste maandag van september. Boeren uit binnen- en buitenland komen dan naar het eiland om vee te kopen.

Translated Text

Den Burg is the largest village of Texel, with approximately 7100 inhabitants (reference date: 1 January 2013). This means that slightly less than half of the total population ( of Texel ) lives in this village, in the middle of the island. In Den Burg, there is a nice shopping center with several terraces.

The Reformed Church was built around 1400 on the boulder ( remaining ? ) foundations of a Romanesque ( Roman ? )church. In 1604 a new spire was placed after the previous spire was blown off during a storm in 1539. The building was badly damaged in World War II during the uprising of the Georgians. Immediately after the war the church was restored. In the years before the war, the houses were built primarily along existing roads, causing a ribbon development to arise. In postwar plans one of the streets again goes annular  to the center. There emerged new neighborhoods around the center.

Den Burg was long the second village of Texel, after Den Westen. Around the sixteenth / seventeenth century Den Burg became the administrative and organizational center of Texel. Den Burg changed from a village with a predominantly agrarian population to one which included many seafarers. This was mainly due to the presence of Rede, the most important gathering ( gathering place ? dock ? ) of ships in Dutch history. In 1569, a hospital was built on Kogerstraat for sailors and in 1611, the first town hall rose by the fish market.

Not only the church, several houses were also destroyed during the war. Many old houses were destroyed during the Georgian uprising in 1945, destroyed by the German batteries at Den Hoorn, which were aimed inland for that purpose. Thus, the entire north side of Parkstraat was completely destroyed. Nowadays, there are many shops. After the war, many beautiful old buildings were not rebuilt.


Every Monday morning a traditional market is held in the town center. In the past it was a sheep and lamb market where many Texel farmers used to meet. That sheep market is now held once a year during the traditional sheep breeding day on the first Monday of September. Farmers from home and abroad come over to the island then to buy cattle.

No comments:

Post a Comment